Home Blogs Acco Learn De nieuwste Acco-publicaties (voorjaar 2023)

De nieuwste Acco-publicaties

De lente is er en dat betekent niet alleen mooi weer, maar ook interessante voorjaarspublicaties! Verdiep je in didactiek, economie, filosofie, (para)medische wetenschappen, psychologie, rechten, sociale wetenschappen, taalkunde of wetenschappen.

Je vindt al onze publicaties in onze webshop. 

Didactiek

Taalmindset

Taalmindset ondersteunt leerlingen en leerkrachten bij het toewerken naar een op groei gerichte mindset binnen de lessen Frans, Engels en Nederlands. In een doorsneeklas leven veel onderliggende overtuigingen bij leerlingen en leerkrachten over iemands potentieel of gepercipieerd gebrek eraan. Die overtuigingen sturen ons leren en functioneren sterk aan. De manier waarop je naar succes en falen kijkt, heeft een grote invloed op hoe je functioneert en zelfs op hoe je je leven leidt. Geloven in een growth mindset, zowel bij leerlingen als bij leerkrachten, is cruciaal voor een leercultuur in de klas waar fouten maken mag en uitdagingen omarmd worden. Daarnaast heb je als leerkracht én als leerling een aanpak, inzichten en strategieën nodig om effectief te kunnen laten groeien en zelf te groeien.

Auteurs: Karen De Jonghe, Katrien Dewaele, Tinne Van Camp

€ 26 / € 22,10

Bekijk het boek in onze webshop

Inspirerend begeleiden

Uit de praktijk blijkt dat (intern) begeleiders zoeken naar hoe ze hun werkzaamheden kunnen invullen en op welke manier ze van meerwaarde kunnen zijn voor het onderwijs. Dit boek gaat in op de taken en de verantwoordelijkheden van de intern begeleider en op posities die een intern begeleider kan innemen binnen het schoolteam. Van belang zijn de visie op zorg, de plek van de intern begeleider in de school, wie jij bent als intern begeleider, de intern begeleider als nieuwsgierige onderzoeker, als begeleider en als aanjager van teamleren. De auteurs dagen je uit om je eigen visie als uitgangspunt te nemen voor de praktische invulling van jouw rol als intern begeleider binnen de school waar je werkt.

Auteurs: Mieke Staal, Marieke Tjallema, Bert van Velthooven

€ 29,95

 

Bekijk dit boek in onze webshop

Onderwijsbeleid in Vlaanderen

Onderwijs staat continu in het nieuws. Het lerarentekort, de kwaliteit van het onderwijs, eindtermendiscussies … lokken snel een brede maatschappelijke discussie uit. En naast leraren en directies gooien ook de leerlingen, politici, onderwijsonderzoekers en ouders zich in het debat. De discussie raakt dikwijls aan de fundamentele pijlers van het Vlaamse onderwijs. In het debat valt op dat meningen en feiten soms verward worden, dat de regelgeving te weinig bekend is, dat de historiek genegeerd wordt of dat de juridische basis verkeerd geïnterpreteerd wordt.

Auteurs: Roger Standaert, Martin Valcke, Ruben Vanderlinde

€ 44,70 / € 37,99

Bekijk dit boek in onze webshop

Economie

Energy economics

Het doel is de lezer te helpen de instellingen en drijvende krachten van de energiemarkten te begrijpen, de motieven achter beleid zoals prijsbeheersing en milieuvoorschriften te herkennen, de kosten en baten ervan te beoordelen, en uiteindelijk gefundeerde zakelijke en beleidsbeslissingen op energiegebied te nemen.

Het boek werd gepubliceerd in het Engels.

Auteurs: Guido Pepermans, Marten Ovaere, Stef Proost, Joris Morbee

€ 49,50 / € 42,07

Bekijk dit boek in onze webshop

Filosofie

Filosofische decamerone

Filosofische Decamerone is een soort vakantie in en voor de filosofie: tien dagen volledig gewijd aan de geschiedenis van de filosofie. Elk hoofdstuk is één dag in deze tiendaagse filosofische beleving. Anders dan in Boccaccio’s Decamerone wordt er maar één filosoof per dag besproken aan de hand van een van zijn of haar teksten. Filosofische Decamerone is geschreven vanuit de overtuiging dat de omgang met het verleden van de filosofie alleen de vorm kan aannemen van een selectieve reis die niets wil bewijzen maar alleen met een aantal voorbeelden wil tonen wat de filosofie in haar constitutieve diversiteit is geweest.

Auteur: Emiliano Acosta

€ 25 / € 21,25

Lees gratis het eerste hoofdstuk op onze webshop

(Para)medische wetenschappen

Handboek systeemziekten

Systeemziekten zijn aandoeningen die meer dan één orgaan aantasten. Ze overschrijden dus per definitie ook het specifieke interesseveld van de orgaanspecialist. Dit boek is geschreven door een vertegenwoordiger van een zeldzaam wordend species, de algemeen internist, en is bestemd voor algemeen internisten, huisartsen, de verschillende orgaanspecialisten, studenten of artsen in opleiding, en verpleegkundigen met interesse in systeemziekten. Ook patiënten kunnen er een houvast in vinden, tegenover de lawine van oncontroleerbare berichten over deze aandoeningen op het internet, waartoe zij vaak in eerste instantie hun toevlucht nemen.

Auteur: Daniel Blockmans

€ 44,95 / € 38,20

Bekijk dit boek in onze webshop

Psychologie

Hoofd en buik in balans

Mentale problemen in de periode rond de zwangerschap is een alomtegenwoordig en onderkend verschijnsel met negatieve gevolgen voor de moeder, de baby en de vader of de partner. Binnen de reguliere zorgverlening wordt vaak nog te weinig aandacht aan deze problematiek besteed. Hoofd en buik in balans is een praktische handleiding voor professionals die op zoek zijn naar tools om perinatale mentale problemen te (h)erkennen, te bevragen en te begeleiden.

Auteur: An-Sofie Van Parys

€ 23 / € 19,55

Extra: download een gratis hoofdstuk uit het boek

Bekijk dit boek in onze webshop

Sociale wetenschappen

Antropologie van de Architectuur

Antropologie van de architectuur, een taalgids biedt aan de hand van begrippen uit de sociale wetenschappen houvast aan al wie te maken krijgt met de gebouwde omgeving, niet het minst als ontwerper. De taal van antropologen—met woorden als agency, identiteit, ritueel of traditie—biedt verrassend veel inspiratie om scherper en bewuster na te denken over de vele, diverse manieren waarop we architectuur ervaren.

Auteur: Jan Bleyen

€ 29,50 / € 25,07

Lees een gratis fragment uit het boek in onze webshop

Sociaal werk als mensenrechtenberoep

Sociaal werkers staan in de frontlinie van de samenleving, waar ze geconfronteerd worden met schendingen van mensenrechten. Als experten van het dagelijkse leven van mensen in een kwetsbare leefsituatie beschikken sociaal werkers over tal van mogelijkheden om mensonwaardige en onrechtvaardige situaties om te buigen en te werken aan de realisatie van mensenrechten. Daarom is sociaal werk een mensenrechtenberoep. Hoewel mensenrechten het moreel kompas zijn voor het sociaal werk, blijft het zoeken naar manieren om abstracte principes als mensenrechten concreet handen en voeten te geven in de praktijk.

Auteurs: Didier Reynaert, Charlotte Kemmeren, Michel Tirions, Jeroen Knevel, Michiel Lochtenberg, Elke Plovie

€ 29,50 / € 25,07

Extra: download gratis de bijhorende educatieve poster

Bekijk dit boek in onze webshop

Wordt verwacht

Didactiek:

  • Beter met conflicten (herstelgericht werken op school) oude samen wijs!

(Para)medische wetenschappen:

  • Urgentieschema’s voor huisartsen

Rechten:

  • Ik zie wat jij niet ziet

Taalkunde:

  • Academic Spoken English

Wetenschappen:

  • Leren programmeren