Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hoofdkantoor

Adres: De Smidse, Sluisstraat 10, 3000 Leuven

Ondernemingsnummer: BE 0403 547 615

Neem contact met ons op

Verkoopsvoorwaarden

 1. De huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de huidige voorwaarden.
 2. De goederen worden verzonden op kosten van de koper naar het door de koper aangeduide adres.
 3. Indien het artikel onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht de consument schriftelijk te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn, voor zover de bestelling plaats heeft binnen de geldigheidstermijn van het aanbod. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden beschouwd.
 4. De vermelde prijzen (in euro’s) zijn steeds indicatief en zijn onderhevig aan schommelingen in de wisselkoers en aan tariefwijzigingen van de uitgever. De btw is inbegrepen in de vermelde prijs (6% op boeken en 21% op andere producten). Verzendkosten zijn afhankelijk van het land waar het product geleverd moet worden. Verzendkosten kunnen variëren op basis van aantal gekochte goederen en totaal aankoopbedrag.
 5. De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 6 april 2010 laat de consument toe om binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij van de aankoop afziet. Wanneer de koper wil afzien van de aankoop kan hij dat doen binnen de 14 werkdagen die volgen op de levering van de bestelling. De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/verzendnota teruggestuurd worden.
 6. Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden, is de aansprakelijkheid van Acco cvba beperkt tot de omruiling van de goederen.
 7. De betaling gebeurt door gebruik te maken van één van de betaalmethoden, aangeboden tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen bijkomende (betalings-/bestel-) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Acco cvba.
 8. De levertijd van producten is afhankelijk van de leverancier. De klant vindt een indicatie van de levertermijnen op de productpagina van elk product.
 9. E-books worden enkel online geleverd via een downloadlink. Aangeschafte e-books kunnen niet geannuleerd of geretourneerd worden.
 10. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is, de interesten aangerekend worden à rato van 1,5% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling, indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven, zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op de openstaande bedragen met een minimum van 40 EUR en een maximum van 1.000 EUR.
 11. Indien Acco cvba zijn vordering ook ter incasso uitbesteedt, zijn er ook incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag zijn (met een minimum van 50 EUR), maar Acco cvba behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
 12. Acco cvba blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling. Bij niet tijdige en/of niet volledige betaling heeft Acco cvba het recht de overeenkomst op te schorten en/of te ontbinden.
 13. Alle contracten van Acco cvba worden beheerst door het Belgisch Recht. Alleen de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd bij een eventuele betwisting.

Retourbeleid

Bekijk onze klantenservicepagina voor meer informatie over retours.

Geschillenbeslechting